» Privacy Policy

Privacyverklaring Golfclub Broekpolder ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Golfclub Broekpolder hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven we u informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Golfclub Broekpolder gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij:

  • uw persoonsgegevens verwerken alleen in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • zullen vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
  • niet werken met cookies.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens worden door Golfclub Broekpolder verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– ledenadministratie,
– financiële administratie,
– handicapregistratie,
– wedstrijdverwerking,
– versturen van nieuwsbrieven en berichten,
– cashless betaalsysteem met NGF pas m.b.t. restaurant, toegang locker ruimte en gebruik ballenautomaat.
– camerabeelden welke worden gebruikt t.b.v. de veiligheid en beveiliging van GCB
– tijdens Corona voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, uitsluitend door de regionale GGD kunnen deze worden opgevraagd en deze worden maximaal 14 dagen bewaard en daarna vernietigd. De uitkomst van een gezondheidscheck wordt niet bewaard.
– starttijdenregistratie tijdens Coronatijd.

Verstrekking aan derden

Golfclub Broekpolder laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. De gegevens die u ons geeft verstrekken wij alleen aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uitzondering hierop tijdens Coronatijd is het verstrekken van persoonsgegevens i.v.m. een bron- en contactonderzoek indien er een bezoeker positief is getest.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– gebruik van golfbaan-software
– handicapregistratie
– financiële administratie
– verzending clubblad
– cashless betaalsysteem met NGF pas t.b.v. restaurant, toegang locker ruimte, gebruik ballenautomaat

Bewaartermijn

Golfclub Broekpolder bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– alle personen die namens Golfclub Broekpolder van uw persoonlijke gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– alle werknemers van Golfclub Broekpolder zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Gegevensinzage

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Daarnaast heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

Klachten

Met een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot het secretariaat. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Contact

Als Golfclub Broekpolder zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft kunt u via het secretariaat (secretariaat@golfclubbroekpolder.nl) of 010 2495554 contact opnemen.

Vlaardingen, augustus 2020